Skip to main content
Polska Sp. z o.o. | Master Franchisee
 

Ta strona korzysta z ciasteczek.
Więcej możesz dowiedzieć się tutaj

Regulamin

REGULAMIN

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy obsługuje Sandler Systems, Inc. (Sandler).

Wszelkie zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. „my”, „nas”, „nasze”) użyte w treści serwisu odnoszą się do firmy Sandler. Sandler oferuje Państwu jako użytkownikom niniejszy serwis internetowy, wraz ze wszelkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na wszelkie warunki, postanowienia, zasady i uwagi tu zawarte.

Wizyta na stronach serwisu i / lub dokonanie zakupu są równoznaczne z korzystaniem z naszych „Usług” i z wyrażeniem przez Państwa zgody na przestrzeganie niniejszych warunków i postanowień (w dalszej części zwanych „Regulaminem Korzystania z Serwisu” lub „Regulaminem”) w tym także dodatkowych regulaminów, warunków i zasad przywoływanych w niniejszym dokumencie lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników serwisu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed wejściem do serwisu lub skorzystaniem z niego. Dostęp do serwisu lub korzystanie z niego są równoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu. Brak zgody na przestrzeganie wszystkich warunków Regulaminu oznacza brak możliwości uzyskania dostępu do serwisu i korzystania z niego. Przyjęcie oferty handlowej, jeśli za taką zostanie uznany niniejszy Regulamin, jest ściśle ograniczone do warunków Regulaminu.

Na tej stronie mogą Państwo w dowolnej chwili zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części Regulaminu poprzez jego uaktualnienie w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie lub ponowne odwiedzenie Serwisu po opublikowaniu zmian Regulaminu są równoznaczne z ich akceptacją.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, że są Państwo osobami pełnoletnimi w świetle przepisów prawa krajowego obowiązującego w miejscu Państwa zamieszkania lub że są Państwo osobami pełnoletnimi w świetle ww. prawa i że wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z serwisu przez niepełnoletnich członków rodziny będących na Państwa utrzymaniu.

Korzystanie z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub w sposób nieuprawniony jest niedozwolone. Niedozwolone jest również korzystanie z Usług w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy miejscowego prawa (w tym, w szczególności, przepisy prawa autorskiego).

Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów, robaków i wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem świadczenia Usług na Państwa rzecz.

ROZDZIAŁ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz dowolnych osób w dowolnym momencie.

Niniejszym akceptują Państwo, że przekazywane przez Państwa treści (poza informacjami dotyczącymi kart kredytowych) mogą być transmitowane przez nieszyfrowane łącze, w sposób obejmujący (a) transmisję za pośrednictwem różnych sieci; oraz (b) wprowadzanie zmian w celu ich dostosowania i uzyskania zgodności z wymogami technicznymi połączonych urządzeń i sieci. Informacje dotyczące kart kredytowych w naszych sieciach zawsze są szyfrowane.

Niniejszym zobowiązują się Państwo, że nie będą Państwo powielać, tworzyć kopii, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usług, korzystania z Usług lub dostępu do Usług ani też żadnych kontaktów zamieszczonych w Serwisie świadczącym Usługi bez naszego wyraźnego pisemnego zezwolenia.

Wszelkie nagłówki w treści niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden sposób na jego interpretację.

ROZDZIAŁ 3 – ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub zaprzestania świadczenia Usług (lub jakichkolwiek ich części lub treści) w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 4 – PRODUKTY LUB USŁUGI

Dokładamy wszelkich starań, aby kolory i wizerunki naszych produktów przedstawionych na zdjęciach w sklepie internetowym możliwie jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory wyświetlane na Państwa monitorach będą zgodne z rzeczywistością.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do danej grupy osób, regionu geograficznego lub jurysdykcji, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani. Możemy korzystać z ww. prawa w zależności od danego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby wszelkich oferowanych produktów lub usług. Wszelkie opisy produktów lub ich ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania każdego z produktów w dowolnym momencie. Wszelkie zawarte w Serwisie oferty dotyczące produktów lub usług uznaje się za nieważne na terytoriach, gdzie dane produkty lub usługi są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Państwa spełni Państwa wymagania. Nie gwarantujemy również, że jakiekolwiek błędy w Usługach zostaną naprawione.

ROZDZIAŁ 5 – DOKŁADNOŚĆ DANYCH KLIENTA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji wszelkich złożonych przez Państwa zamówień. Przysługuje nam prawo do ograniczenia lub odwołania, według naszego wyłącznego uznania, liczby zakupionych produktów przypadających na daną osobę, dany adres lub zamówienie. W przypadku dokonania przez nas zmiany zamówienia lub jego odwołania możemy poinformować Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną i / lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny lub numer telefonu podany przy składaniu zamówienia. Niniejszym zobowiązują się Państwo do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji dotyczących zakupu i klienta dla wszelkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Ponadto zobowiązują się Państwo do niezwłocznej aktualizacji danych klienta oraz innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów i terminów ważności kart kredytowych w celu umożliwienia nam sfinalizowania transakcji i skontaktowania się z Państwem.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Polityka zwrotów.

ROZDZIAŁ 6 – LINKI DO MATERIAŁÓW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne w naszym Serwisie mogą zawierać materiały dostarczane przez podmioty zewnętrzne.

Linki do podmiotów zewnętrznych zamieszczone w Serwisie mogą przekierować Państwa na strony podmiotów zewnętrznych niepowiązanych z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie, ocenę treści lub dokładności takich materiałów ani nie składamy żadnych gwarancji ani też nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe podmiotów zewnętrznych ani za inne materiały, produkty lub usługi dostarczane przez podmioty zewnętrzne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści ani innych transakcji zawieranych w związku z witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami podmiotów zewnętrznych i upewnienie się, że zostały one przez Państwa zrozumiane przed zawarciem jakichkolwiek transakcji. Wszelkie reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne należy kierować do odpowiednich podmiotów zewnętrznych.

ROZDZIAŁ 7 – KOMENTARZE, INFORMACJE ZWROTNE I INNE TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Przesłanie przez Państwa na naszą prośbę konkretnych treści lub przekazanie nam z własnej inicjatywy Państwa pomysłów, sugestii, propozycji, planów lub innych materiałów (w dalszej części zwanych łącznie „komentarzami”) za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź inną drogą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na edycję, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie oraz innego rodzaju wykorzystywanie przez nas w dowolnych mediach i w dowolnym momencie wszelkich otrzymanych od Państwa komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłaty wynagrodzenia za nadesłane komentarze; ani (3) do odpowiadania na komentarze.

Przysługuje nam prawo do monitorowania, edycji lub usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, stanowiące groźby, pomówienie, zniesławienie, treści pornograficzne, obsceniczne lub budzące sprzeciw z innych przyczyn bądź stanowiące naruszenie praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób lub postanowień Regulaminu, lecz nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Niniejszym zobowiązują się Państwo do niepublikowania komentarzy mogących naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki handlowe, prawo do prywatności, dobra osobiste lub inne prawa osobiste lub majątkowe. Ponadto zobowiązują się Państwo do niepublikowania komentarzy zawierających treści o charakterze pomówienia, inne treści niezgodne z prawem, materiały obraźliwe lub obsceniczne ani zawierające wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie mogące w jakikolwiek sposób wpływać na funkcjonowanie Serwisu lub powiązanych stron internetowych. Zabronione jest korzystanie z fałszywego adresu e-mail, podszywanie się pod inne osoby bądź inne zachowania wprowadzające nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Wszelką odpowiedzialność za publikowane komentarze i ich zgodność z prawdą ponosi Użytkownik. Nie bierzemy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze publikowane przez Państwa lub osoby trzecie.

ROZDZIAŁ 8 – DANE OSOBOWE

Zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez Państwa do naszego sklepu określa Polityka Prywatności. Więcej informacji: Polityka Prywatności.

ROZDZIAŁ 9 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, BRAKI

Niektóre informacje zamieszczane w naszym serwisie internetowym lub w Usługach mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub braki dotyczące opisu produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub braków oraz do zmiany lub aktualizacji informacji bądź odwołania zamówień w przypadku jakichkolwiek nieścisłości w Serwisie lub w powiązanych stronach internetowych, w dowolnym momencie, bez powiadomienia (w tym po złożeniu przez Państwa zamówienia).

ROZDZIAŁ 10 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Niezależnie od innych zakazów wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, zabronione jest wykorzystywanie serwisu lub zawartych w nim treści: (a) do celów niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłonienia innych osób do wykonania lub udziału w jakichkolwiek czynnościach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek regulacji, przepisów, praw lub lokalnych rozporządzeń międzynarodowych, federalnych, krajowych lub stanowych; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia praw własności intelektualnej naszej firmy lub innych osób; (e) w celu prześladowania, wykorzystywania, obrażania, zniesławiania, pomawiania, przedstawiania w niekorzystnym świetle, zastraszania lub dyskryminowania osób ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) w celu składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu ładowania lub rozpowszechniania wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, które może zostać wykorzystane w sposób niekorzystnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu, powiązanych serwisów, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, wyłudzania danych (phishingu, pharmingu, pretextingu), przeszukiwania (za pomocą robotów „spider” czy „crawler”), lub przechwytywania danych (web scrapingu); (j) dla wszelkich celów niemoralnych lub obscenicznych; lub (k) w celu unieszkodliwienia lub obejścia zabezpieczeń Serwisu lub jakichkolwiek powiązanych witryn internetowych, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania Państwu prawa do korzystania z Usług lub wszelkich powiązanych stron internetowych w przypadku naruszenia któregokolwiek z ww. postanowień.

ROZDZIAŁ 11 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń ani nie zapewniamy, że nasze usługi będą świadczone w sposób nieprzerwany, punktualny, bezpieczny lub wolny od błędów.

Nie gwarantujemy dokładności ani niezawodności rezultatów uzyskanych w wyniku korzystania z naszych usług.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na okresowe usuwanie przez nas Usług na czas nieokreślony lub na ich odwołanie w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że ponoszą Państwo wyłączne ryzyko w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług. Wszelkie usługi i produkty dostarczane Państwu za pośrednictwem serwisu są dostarczane (z wyłączeniem sytuacji, gdy jest wyraźnie określone inaczej) na zasadach „jak jest” oraz „w miarę dostępności” bez żadnych jawnych lub domniemanych gwarancji, deklaracji lub warunków, w tym wszelkich domniemanych gwarancji dotyczących warunków sprzedawalności, jakości handlowej, przydatności do określonego użytku, trwałości, tytułów prawnych i nienaruszania praw.

Firma Sandler, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu, strat, roszczeń lub jakichkolwiek szkód pośrednich, bezpośrednich, ubocznych, domniemanych, specjalnych lub następczych, w tym, w szczególności, z tytułu utraty zysków, utraty dochodów, utraty oszczędności, utraty danych, kosztów odtworzenia, ani innych zbliżonych szkód w tym odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), absolutnej w związku z korzystaniem przez Państwa z jakichkolwiek usług lub produktów uzyskanych w wyniku korzystania z serwisu ani z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub produktów, w tym, w szczególności, z tytułu błędów lub braków w treści lub wszelkich strat i szkód, niezależnie od ich natury, poniesionych w związku z korzystaniem z serwisu lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, transmitowanych lub udostępnianych w inny sposób za pośrednictwem serwisu, nawet, gdy zostali Państwo pouczeni o możliwości ich wystąpienia. Ze względu na fakt, że w niektórych stanach lub jurysdykcjach wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód następczych lub ubocznych jest niedozwolone, w tych stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym dozwolonym prawem zakresie.

ROZDZIAŁ 12 – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszym zobowiązują się Państwo do zabezpieczenia i zwolnienia firmy Sandler, jej podmiotów nadrzędnych, zależnych i powiązanych, dyrektorów, członków kierownictwa, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań, w tym uzasadnionych kosztów adwokackich, wnoszonych przez jakiekolwiek osoby trzecie w związku z naruszeniem przez Państwa postanowień niniejszego Regulaminu lub dokumentów stanowiących jego część przez odniesienie bądź w związku z naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 13 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie wykonywane w najszerszym dozwolonym prawem zakresie, zaś niewykonalna część takiego postanowienia zostanie uznana za usuniętą z treści Regulaminu bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 14 – ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed dniem rozwiązania umowy zachowują ważność po jej rozwiązaniu dla wszelkich potrzeb.

Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy do momentu jego rozwiązania przez jedną ze stron. Przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy Regulaminu poprzez powiadomienia nas o zamiarze zaprzestania korzystania z Usług lub z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu.

W przypadku gdy, zgodnie z naszą opinią lub podejrzeniami, nie dopełnili Państwo obowiązku przestrzegania któregokolwiek z postanowień Regulaminu, przysługuje nam prawo do rozwiązania umowy Regulaminu bez wypowiedzenia, przy czym pozostaje to bez wpływu na ciążący na Państwu obowiązek zapłaty wszelkich kwot należnych do dnia rozwiązania włącznie i / lub do odmowy dostępu do naszych Usług (lub ich części).

ROZDZIAŁ 15 - CAŁOŚĆ POROZUMIEŃ

Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa lub niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi politykami lub zasadami korzystania opublikowanymi przez nas w Serwisie lub w związku z Usługami stanowi całość porozumień pomiędzy nami a Państwem i reguluje zasady korzystania przez Państwa z Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne bądź ustne porozumienia, ustalenia i propozycje pomiędzy stronami (w tym, w szczególności, wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Jakiekolwiek niejednoznaczności w treści niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane na niekorzyść jego twórców.

ROZDZIAŁ 16 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi odrębnymi porozumieniami regulującymi świadczenie przez nas Usług został sporządzony i powinien być interpretowany zgodnie z prawem stanu Maryland.

ROZDZIAŁ 17 – ZMIANY REGULAMINU

Na tej stronie mogą Państwo w dowolnej chwili zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części Regulaminu w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, poprzez publikację uaktualnienie wersji lub zmian na stronie internetowej. Państwo zobowiązani są do regularnego sprawdzania ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie lub ponowne odwiedzenie Serwisu po opublikowaniu zmian Regulaminu są równoznaczne z ich akceptacją.

ROZDZIAŁ 18 – DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres: legal@sandler.com.